Przeczytaj

Bądź na bieżąco z informacjami z branży.

Istotą przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie oraz gromadzenie danych osobowych. Dane dzielimy na zwykłe oraz wrażliwe. Do zwykłych zaliczamy m.in. Imię i nazwisko, PESEL lub adres email. Do wrażliwych danych zaliczamy pochodzenie etniczne oraz np. poglądy polityczne. Dlatego tak ważna jest ochrona danych osobowych.

W 2012 roku przedstawiono projekt Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w ostatecznej formie zostało ono przyjęte cztery lata później. Z kolei we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej RODO zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 roku (co dotyczy również Polski).

Przedsiębiorstwa otrzymają kolejne obowiązki, które to z kolei pozwolą skorzystać konsumentom z nowych praw.

Najważniejsze z nich to:

  • prawo do dostępu do danych – konsument będzie mógł zmusić przedsiębiorstwo do udzielenia szczegółowych informacji na temat tego, jakie dane na jego temat zostały zgromadzone i są przetwarzane,
  • prawo do przenoszenia danych – konsument będzie mógł zażądać eksportu danych osobowych przez przedsiębiorstwo i przekazania ich innemu podmiotowi,
  • prawo do poprawienia danych osobowych – konsument będzie miał (nieutrudnioną) możliwość wprowadzania korekt do informacji zebranych przez przedsiębiorstwo,
  • prawo do bycia zapomnianym – konsument będzie mógł wymusić usunięcie zebranych informacji na swój temat.

Natomiast kary za nieprzestrzeganie RODO to:

  • do 10.000.000 EUR lub 2% światowego obrotu do obowiązków administratora,
  • do 20.000.000 EUR lub 4% światowego obrotu dla podstawowych zasad przetwarzania, przekazywania danych do państw trzecich.

Reasumując wejście w życie rozporządzenia RODO to poważna zmiana dla przedsiębiorców. Najlepiej skorzystać z programów automatyzujących procesy przy przetwarzaniu danych, a także zadbać o to, by wśród pracowników znalazł się ekspert od bezpieczeństwa w sieci, który pomoże uchronić się przed konsekwencjami nieprzestrzegania RODO.

 

 


Toruń, dnia 13.12.2020

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w firmie Mobilne Usługi Biurowe Kamila Rutkowska

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamila Rutkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mobilne Usługi Biurowe Kamila Rutkowska wpisana do CEIDG posiadającą numer NIP 8762275395 oraz numer REGON 386759125 z siedzibą przy ul. Lotników 11A/2, 87-100 Toruń.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących mnie z Panią/Panem umową usług biurowych, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Kamili Rutkowskiej, podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora, instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa, w tym także organy administracji publicznej, którym udostępnienie danych jest konieczne dla realizacji zawartej umowy;
4. Pani/Pana dane osobowe Administrator może przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):

a)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego, a po zakończeniu współpracy - przez okres wymagany przez przepisy prawa;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano zgody przed jej cofnięciem,

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji związanej w celu jej zawarcia.

11. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres wskazany w pkt 1.